Akademické práce na téma LARP


Tarenor - zveřejněno03 Prosinec 2018

ilustraceZde naleznete seznam českých vysokoškolských prací, které pojednávají o fenoménu larpu či dřeváren. Výpis není úplný a nenabízí ty práce, kde je larp pouze zmiňován okrajově a není hlavním či jedním z hlavních obsahů práce.

Práce jsou datovány dle dne obhajoby/zveřejnění nejnovějšími počínaje.

Základní hledání ve vysokoškolských kvalifikačních pracech najdete na stránkách theses.cz  

Poslední aktualizace: prosinec 2018, 61 prací

Ve verzi z června 2013 bylo uvedeno 28 prací.

 


 

JAHODA, Ondřej. Znalosti a dovednosti v první pomoci při ošetřování zranění vzniklých při dřevěném šermu [online]. Brno, 2018 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Lékařská fakulta. Vedoucí práce Liana Greiffeneggová.

Anotace: V této práci se v teoretické části zabývám pravidly bezpečnosti dřevěného šermu (tj. dřeváren), nejčastějšími zraněními a první pomocí pro ně při tomto sportu. V teoretické části pak zkoumám znalosti a schopnosti v oblasti první pomoci u účastníků dřeváren.

Obhajoba proběhla 5. 6. 2018

 

ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Vývoj výběru postav hraných na LARPu [online]. Brno, 2018 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Lenka Polánková.

Anotace: Předmětem bakalářské práce je objasnění motivů hráče larpu, vedoucích k výběru postavy ztvárněné na larpu. V teoretické části práce jsou popsány RPG hry, čím jsou typické a jak se definuje postava hráče v tomto typu her. Druhá část se potom zabývá larpem jako formou, která rozvíjí RPG hry na další úroveň zážitku hráče, kde má hráč možnost nejenom určovat, co daná postava ve hře udělá, ale sám to prožít. Výzkumná část se věnuje tomu, na základě čeho si hráči larpu vybírají svoji postavu a jak jejich výběr koresponduje s jejich osobnostním typem dle MBTI. Kvalitativní výzkum byl založen na polostrukturovaných rozhovorech se čtyřmi respondenty, které byly analyzovány pomocí otevřeného kódování. Z těchto dat vyplývají různá schémata výběru v závislosti na osobnostním typu hráče.

Obhajoba proběhla 21. 5. 2018

 

SLIŠKOVÁ, Sabina. Vliv edukačních her na chování a postoje žáků ZŠ [online]. Ostrava, 2018 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Josef Kundrát, Ph.D.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem edukačních her na chování a postoje žáků základní školy u 21 respondentů, studentů šesté a sedmé třídy druhého stupně základní školy, tedy respondentů ve věku 11 až 13 let. Teoretická část mapuje zážitkovou pedagogiku, hru, složky osobnosti a žáka základní školy. Zdůrazňují se pojmy larp a edularp, které mohou ovlivňovat jednotlivé složky osobnosti. Empirická část zahrnuje výzkumné šetření. Cílem práce je teoretické představení základní charakteristiky zážitkové pedagogiky a edukačních aktivit a empirické zjištění vlivu edukačních činností na chování a postoje žáka druhého stupně základní školy prostřednictvím kvalitativního výzkumného šetření.

Obhajoba proběhla 16. 4. 2018

 

BENEŠOVÁ, Šárka. Vzdělávací potenciál rolových her - LARP [online]. Brno, 2017 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Petr Novotný.

Anotace: Práce je soustředěna na téma rolových her ve vzdělávání dospělých. Výzkumná část se zabývá specifickým případem rolové hry typu larp, využité ve vzdělávacím kurzu pro rozvoj obchodnických dovedností. Teoretická část práce je zaměřena na téma her a rolových her a jejich využití ve vzdělávacím kontextu.

Obhajoba proběhla 4. 9. 2017

 

HANZLOVÁ, Blanka. Vlastní jména ve facebookové skupině LARP CZ [online]. Brno, 2017 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jana Pleskalová.

Anotace: Tato magisterská diplomová práce se zabývá vlastními jmény ve facebookové skupině LARP CZ, důraz je kladen na přezdívky. V první části práce jsou shrnuty základní informace o sociálních sítích (především Facebooku) a larpu. Dále je navrženo dělení facebookových jmen podle jejich struktury a klasifikace přezdívek podle pojmenovacích motivů vycházející z klasifikace Knappové. V druhé části práce jsou přezdívky rozděleny podle pojmenovacích motivů. Závěrem jsou shrnuty poznámky ke klasifikaci a pozorované tendence při tvorbě a užití přezdívek.

Obhajoba proběhla 3. 2. 2017

 

NOVÁKOVÁ, Barbora. Přezdívky účastníků fantasy bitev [online]. Brno, 2016 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jana Pleskalová.

Anotace: Předmětem této bakalářské práce jsou přezdívky účastníků fantasy bitev. Tyto přezdívky byly získány pomocí online dotazníku. Práce se snaží o určení základních typů přezdívek účastníků fantasy bitev na základě jejich motivací, jejich vyložení a naznačení slovotvorby. V závěru jsou tyto přezdívky srovnány s běžnými přezdívkami a přezdívkami jiných zájmových skupin.

Obhajoba proběhla 6. 6. 2016

 

FOUSKOVÁ, Kristýna. Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů [online]. Brno, 2016 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D.

Anotace: Bakalářská práce na téma “Larp jako specifická metoda výchovné dramatiky ve vzdělávání adolescentů” pojednává o netradiční metodě výchovné dramatiky LARP (live action role playing) a jejích specifikách se zaměřením na vhodnost využití při práci s adolescenty. Larp je v České republice vnímán téměř výhradně jako volnočasová aktivita, v zahraničí je však již dlouhou dobu využíván jako funkční a přitažlivá metoda edukace - splňuje totiž požadavky na moderní trendy ve vzdělávání, především důraz na učení se “prožitkem a porozuměním”, srozumitelnost napříč různorodým kulturním i jazykovým prostředím, variabilitu a prostor pro individualizaci. Práce se konkrétně věnuje především problémům adolescence jako specifické etapy v rámci psychosociálního vývoje člověka a možným využitím metody larpu při řešení základních problémů adolescence: individualizace a socializace. Zaměřuje se především na otázky formování osobnosti, tedy hledání a uvědomění vlastního já, hledání a ukotvení vlastního místa ve společnosti a schopnosti stanovit si hranici ve vztahu k okolí i vlastnímu fyzickému i psychickému stavu. Popisuje výhody i rizika této metody a dokládá je na příkladech z praxe. Empirická část práce řeší larp jako metodu výchovné dramatiky a jeho přínos ve vztahu ke stanoveným otázkám. Cílem práce je popsat realizaci larpu jako výchovně dramaické metody a zpracovat pohled účastníků larpu z řad adolescentů na hru a její přínos pro vlastní osobu. Výzkum využívá metod participačního pozorování a polostrukturovaných rozhovorů s 11 účastníky larpové hry vytvořené pro účely tohoto výzkumu.

Obhajoba proběhla 27. 5. 2016

 

LOUDOVÁ, Hana. Larp v perspektivě literární teorie a naratologie [online]. Plzeň, 2016 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická. Vedoucí práce Doc. PhDr. Daniel Bína, Ph.D.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá progresivní formou současné slovesné kultury, fenoménem rolových her, larpů. První část práce pojednává o teorii rolových her, definuje pojem larp a popisuje jeho typy a vývoj. Larp je vymezen jako interaktivní narativ, typ ergodického textu. Druhá část práce je věnována teoretickému zkoumání literárně teoretické disciplíny naratologie. Jsou vysvětleny základní pojmy a popsány kategorie strukturální naratologické analýzy se zřetelem na zkoumání larpu. Práce dále zkoumá larp jako médium schopné literární adaptace. V závěru je nastíněna možnost využití larpu ve výuce a jeho přínos pro hráče. Poslední část práce tvoří strukturální naratologická analýza tří larpů, která je praktickým ověřením získaných poznatků.

Obhajoba proběhla 27. 5. 2016

 

KOUŘILOVÁ, Lucie. Analýza potenciálu vybrané akce typu Larp [online]. Jihlava, 2016 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Vysoká škola polytechnická Jihlava.

Anotace: Bakalářská práce na téma Analýza potenciálu vybrané akce typu Larp si klade za cíl přiblížit prostředí Larpu na teoretické rovině, podílet se tak na jeho popularizaci v souladu s larpovou konferencí Odraz 2012 a navrhnout další zlepšení a využití pro akci Angmar bez Špejcharu prostřednictvím zjištění jeho potenciálu.

Obhajova proběhla 29. 4. 2016

 

GYÜRE, Radek. Fenomén Larp jako nekonvenční pojetí alternativního divadla [online]. Olomouc, 2016 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

Anotace: Cílem práce je poskytnout základní informace o vývoji, historii, klasifikaci, aspektech a pojetí fenoménu live action role-playing larpu. Dále práce zkoumá spojitost s divadlem a snaží se zjistit, zdali jej můžeme považovat za uměleckou formu. K ověření bude použita komparativní analýza.

Práce zveřejněna 21. 4. 2016

 

ZVĚŘINOVÁ, Pavlína. Larp jako prostředek andragogické intervence [online]. Olomouc, 2016 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Vít Dočekal, Ph.D.

Anotace: Diplomová práce se zabývá využitím larpu (specifické formy rolové hry) pro edukační účely v andragogice. V textu jsou porovnávány a propojovány tři odlišné teoretické koncepty (larp, zážitková pedagogika a design vzdělávací akce). Doplněním částí konceptů zážitkové pedagogiky a designu vzdělávací akce do konceptu larpu vzniká tzv. edu-larp (edukační larp), použitelný jako andragogický edukační prostředek.

Práce odevdána 29. 3. 2016

 

SCHWARZOVÁ, Michaela. Fikční světy a virtualita larpu [online]. Ústí nad Labem, 2016 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Mgr. Tomáš Suk.

Anotace: Práce aplikuje literárněvědnou metodiku zkoumání (naratologii a teorii fikce) na fenomén larpu. V první části specifikuje vývojové a typologické aspekty larpu a seznamuje s teorií her Johana Huzingy a Rogera Cailloise. Zároveň předestírá hlavní teze larpových teoretiků Pavla Gottharda a Ondřeje Netíka. Literárně-vědnou metodiku následně čerpá primárně od Seymoura Chatmana a Marie-Laure Ryanové. Práce se zabývá narativitou, fikcionalitou a virtualitou komorního larpu a nutně tedy akcentuje jeho interaktivní a performativní podstatu. Na základě prezentovaných úvah je pak analyzován komorní larp Moon.

Práce zveřejněna: 17. 3. 2016

 

WIESNEROVÁ, Dagmar. LARP in English Language Teaching [online]. Brno, 2016 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Lucie Podroužková.

Anotace: Diplomová práce LARP ve výuce anglického jazyka se zabývá poměrně neznámým fenoménem larpu (název vznikl z anglického live-action role-play), rolových her a možností jejich využití v reálném prostředí školní třídy nebo jazykového kurzu. Čtenáře seznamuje s užitečnými a praktickými nástroji ke psaní těchto her a také spojuje design larpu s designem jiných vzdělávacích her, především počítačových. Empirická část práce obsahuje dva hotové a vyzkoušené scénáře, které byly navrženy se specifickými účely a omezeními a vyzkoušeny v reálném prostředí s reálnými studenty.

Obhajoba proběhla 26. 1. 2016

 

KREJČÍROVÁ, Iveta. Komorný Larp [online]. Brno, 2016 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martina Musilová.

Anotace: Cieľom tejto práce je poskytnúť komplexné zhrnutie témy moderného herného fenoménu live action role playu - larpu. Súčasne vysvetľuje pôvod larpu, jeho základné štruktúry a popisuje podobnosť s divadlom.

Obhajoba proběhla 20. 1. 2016

 

HODICOVÁ, Lenka. Využití LARP v knihovnách [online]. Brno, 2015 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Petr Škyřík.

Anotace: Tato práce popisuje využití her larp v knihovnách. Teoretická část se zabývá definicí larpu, jeho druhy, aspekty a historií. Pozornost je věnována vztahu larpu a pedagogiky, jmenovitě neformálnímu vzdělávání a zážitkové pedagogice. Praktická část se věnuje vývoji návrhu larpu, který je možné uskutečnit v knihovně.

Obhajoba proběhla 31. 8. 2015

 

KOKOJAN, Jakub. Bojové a organizační prvky římské armády ve volnočasových aktivitách dnešních dětí a mládeže [online]. Olomouc, 2015 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Ivana Koucká.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá srovnáním larpů a znaků typických pro římské legie starověku. Charakterizuje fenomén larp, jeho specifika, přínosy pro společnost a hráče. Shodné znaky zkoumá v uspořádání tábořišť, přesunech v terénu, aktivitách v táboře, obléhacích technikách, organizaci boje a soubojů, porovnává zbraně a zbroje. Zmiňuje příklad občanského sdružení zabývajícího problematikou starověkého Říma a zaměřuje se na pedagogiku volného času

Zveřejněno: 12. 6. 2015

 

KHALISOVA, Yulia. Osobnostně-rozvojový potenciál LARP z pohledu hráčů [online]. Brno, 2015 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá otázkou osobnostně-rozvojového potenciálu LARP z pohledu rolových hráčů. Teoretická část popisuje a shrnuje obecné teorie her, jejich klasifikaci, a uvádí poznatky o vývoji rolových her, zmiňuje se o vztahu mezi člověkem a rolovou hrou, zabývá se fenoménem LARP a jeho vznikem, strukturou a charakteristikami, odhaluje smysl rolového hrání pro hráče. Otevírá téma osobnostního rozvoje v kontextu LARPu, obrací na rozvoj osobnosti prostřednictvím hry a zážitků. Výzkumná část analyzuje názory hráčů na téma osobnostně-rozvojového potenciálu LARP, získané prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru. Odpovědi respondentů jsou kódovány a kategorizovány a následně analyzovány.

Obhajova proběhla 2. 6. 2015

 

SMIEŠKOVÁ, Katarína. Webová aplikace pro podporu her typu LARP [online]. Hradec Králové, 2015 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu. Vedoucí práce Ing. Aneta Bartůšková.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá návrhem webové aplikace pro podporu hraní her jakými jsou LARPy nebo stolní hry na hrdiny. V práci je popsána současná úroveň počítačové podpory her na hrdiny a rozebrána problematika specifikace požadavků a návrhu. Cílem práce je navrhnout aplikaci, která by zjednodušila práci organizátorů a umožnila hru na pokračování. Aplikace byla navržena s primárním zaměřením na pravidla World of Darkness.

Obhajova proběhla 27. 5. 2015

 

ĎURÍKOVÁ, Lenka. Hra v roli, ako edukačná metóda v školskom prostredí [online]. Brno, 2015 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Dušan Klapko.

Anotace: Bakalárska práca „Hra v roli, ako edukačná metóda v školskom prostredí“ pojednáva o využití edu-larpu ako doplnkovej výchovno-vzdelávacej metódy v školskom prostredí. Cieľom mojej práce je zmapovanie konkrétneho edu-larpu Kým kohút nezaspieva, podľa rovnomennej predlohy od slovenského autora Ivana Bukovčana. Pomocou zvolenej metódy analýzy výpovedí respondentov, na ktorých bol edu-larp aplikovaný, som sa snažila zmapovať jeho silné aspekty a prípadné úskalia.

Obhajova proběhla 12. 5. 2015

 

RYŠKOVÁ, Petra. Příběh a jeho využití ve výchově a terapii [online]. Brno, 2015 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Hana Stehlíková Babyrádová.

Anotace: Bakalářská práce Příběh a jeho využití ve výchově a terapii pojednává o způsobu využití příběhu v pedagogice a ve volnočasových aktivitách. V první kapitole se práce zabývá terapeutickým a pedagogickým využitím příběhu. Druhá kapitola je věnovaná larpu jako volnočasové aktivitě pracující s příběhem. Praktická část se zaměřuje na grafické zpracování larpu Abhorsen – Hranice světů.

Obhajova proběhla 5. 6. 2015

 

SZABOVÁ, Andrea. Skúmanie konfliktnosti a komunikačných schopností v medzi ľudskej interakcií prostredníctvom improvizovanej rolovej hre larp [online]. Olomouc, 2015 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Anotace: Skúmanie larpu ako interaktívnej, improvizovanej rolovej hry je v posledných rokoch rozšírená a atraktívna téma pre mnoho ľudí. Teoretická časť práce podrobnejšie popisuje larp, komunikáciu a konflikty a základnú orientáciu v terminológií. V praktickej časti pre výskum bola využitá najmä kvalitatívna metóda s doplnkovou metódou osobnostných dotazníkov. Počet účastníkov na výskume bolo dohromady 14. Práca odkazuje na ďalšie možné výskumné účely a slúži ako dobrý základ pre pokračovacie výskumy. V práci sa autorka venuje pravidlám larpovej hry a jej nastavenia, tak aby hra slúžila výskumným účelom. Z výsledkov výskumu vyplýva, že larpové hry sa dajú podmienkami štandardizovať a slúžiť prostriedok k analýze spontánneho produktu.

Práce odevzdána 14. 4. 2015

 

MUSILOVÁ, Petra. Pedagogické aspekty LARPu [online]. Zlín, 2015 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Anotace: Tuto diplomovou práci, nazvanou Pedagogické aspekty larpu, jsem rozdělila do dvou částí. První je část teoretická, kde jsem se zaměřila na seznámení s larpem a objasnění, co to vlastně larp je a vymezila styly larpu. Následuje slovník důležitých hesel a termínů, který je důležitý z hlediska pochopení vyjadřování jednotlivých účastníků výzkumu. Jako každá skupina, kultura či subkultura, má i tato svůj styl vyjadřování a mluvy. Následuje stručný historický přehled vývoje larpu od jeho počátku až do současnosti. V historii najdeme jak tuzemský, tak zahraniční vývoj. Na známém larpu Systém, jsem demonstrovala, jak asi taková hra funguje, jaký je její scénář a jakým způsobem jsou hráči do hry zapojeni. Larp může dobře sloužit i jako výchovná metoda. Popsala jsem tedy funkce larpu jako hry a jeho vliv na jedince z pohledu výchovného. V závěru teoretické části jsem zmapovala, jaká je situace v zahraničí ve školství, kde je larp hojně využíván jako edukační metoda, nastiňuji tedy, jak lze larp takto aplikovat. V praktické části jsem měla určený cíl zmapovat pedagogické aspekty larpu. Výzkum byl realizován kvalitativním způsobem prostřednictvím rozhovorů. Zjišťovala jsem jaký má larp vliv na jedince, ať už pozitivní či negativní, jaký konkrétně výchovný vliv na jedince má a možnosti jeho využití v institucionálním vzdělávání.

Práce odevzdána 27. 3. 2015

 

KOUBOVÁ, Karolína. Svět podle LARPu [online]. Praha, 2014 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta. Vedoucí práce MUDr Eva Slavíková.

Anotace: Ve své diplomové práci se zabývám fenoménem komorního larpu a skrze něj se dostávám k reflektování vlastního studia na Katedře autorské tvorby a pedagogiky [KATaP]. K psaní jsem nejprve přistupovala s předpokladem, že live action role playing (larp) vychází z podobných premis a motivací jako základní disciplíny katedry. Čím podrobněji jsem ale tuto hru zkoumala, musela jsem si původní hypotézu o podobnosti poopravit. Proces, který zaznamenávám ve své práci, má nakonec opačnou tendenci. Nepopisuji larp s ohledem na zkušenost z KATaP, ale zkušenost z něj mě vede k reflexi a zkoumání pětiletého studia. Postupně se tedy předmětem mého bádání stává dialogické jednání, autorství, hra. Nahlížím také možnosti autentického zážitku a snažím se odpovědět na otázku, k čemu pravdivost ve vlastní tvorbě i v přístupu sama k sobě vlastně je. Z velké části jde o subjektivní pohled a nabídku vlastních zážitků a zkušeností jak na půdě školy, tak mimo ni při praktikování larpu.

Obhajoba proběhla 22. 9. 2014

 

ZIKOVÁ, Šárka. Komorní larp v kontextu dramatické výchovy [online]. Brno, 2014 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta. Vedoucí práce Magdaléna Lípová.

Anotace: Diplomová práce Komorní larp v kontextu dramatické výchovy nabízí obraz larpu - současné populární volnočasové aktivity mládeže - viděný optikou oboru dramatická, resp. divadelní výchova. Práce obsahuje charakteristiku larpu a larpových druhů a nástin jeho vývoje u nás i v zahraničí. Dále se zabývá srovnáním komorního larpu s ústřední metodou dramatické výchovy - dramatickou hrou. Naznačuje postup při tvorbě komorního larpu. Dokládá tří příklady komorních larpů.

Obhajoba proběhla 16. 9. 2014

 

DOLEČEK, Jakub. Live action role playing jako nástroj popularizace vědy a validace znalostí [online]. Olomouc, 2014 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Anotace: Larp neboli live action role playing je formou hry v rolích připodobnitelnou k improvizovanému divadlu bez diváků. V České republice jsou larpy vnímány především jako volnočasová aktivita. Autor představuje edukační larpy, které svým záměrem přesahují relaxační účel hry. Koncepce těchto her je podložena empirickými poznatky i českými a zahraničními výzkumy. Autor prezentuje potenciál edukačních larpů, jakožto nástroje popularizace vědy a validace znalostí. Ke sběru dat byly použity metody interview, pozorování a dotazník. Data byla kvalitativně analyzována pomocí metody zakotvené teorie. Do výzkumu bylo zahrnuto více než sedm set žáků a studentů z Moravskoslezského kraje, kteří se zúčastnili PopuLARPu Odyssea Holy zaměřeného na popularizaci chemie. Dále autor prezentuje doporučené standardy pro tvorbu a realizaci edukačních larpů se zaměřením na popularizaci vědy a validaci znalostí vycházejících z kategorií objevených během výzkumu. Rozbor objevených hlavních kategorií: úkoly a výzvy, spoluhráči, atmosféra/uvěřitelnost a motivace doplňuje rozbor subkategorií. Zjištění potvrzují potenciál edukačních larpů v oblastech popularizace vědy a validace znalostí.

Práce odevzdána 18. 8. 2014

 

ŠRŮTOVÁ, Pavla. Rozvoj týmů: zaměření na možnost využití fenoménu LARP [online]. Praha, 2014 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav vyšších studií.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá definováním rozvoje týmů, shrnutím jeho teoretického pozadí a představením souhrnu v současné době používaných rozvojových aktivit. Dále pak představuje používání zážitkové pedagogiky právě v této oblasti a především seznamuje s fenoménem LARP (live action role playing), jeho stručnou historií, typy a speciálně možností využití jako moderní aktivity pro rozvoj týmů. V praktické části je vytvořen scénáře pro hru LARP, který by bylo možno využít pro rozvoj týmu o deseti lidech. Obsahuje obecné zasazení, časový harmonogram a scénář jako takový. Výzkum navazuje právě na vytvořený scénář a zkoumá ho jako případovou studii, jeho výsledkem jsou návrhy na změnu/vylepšení scénáře a zamyšlení nad jeho využitelností právě pro rozvoj týmů.

Obhajoba proběhla 17. 6. 2014

 

KUNDRÁT, Josef. Live action role playing jako prostředek osobnostního rozvoje [online]. Olomouc, 2013 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.

Anotace: Live action role playing (zkratka larp) je označení pro specifický druh her založených na improvizovaném hraní role. V České republice se jedná o převážně volnočasovou aktivitu, vyhledávanou za účelem aktivního odpočinku. Autor s využitím kvalitativních metod analyzuje potenciál aktivit larp v oblastech osobnostního rozvoje. Empirická část práce vychází z výpovědí 11 dlouholetých organizátorů a hráčů českého larpu. Přestože se ve většině případů larpy nepřipravují se záměrem působit na osobnostní rozvoj účastníků, z charakteru aktivit vyplývá několik oblastí, které v současné podobě larpy mohou rozvíjet. Jedná se o oblast dovedností spojenou s mezilidskou komunikací, sebepoznáváním, zvyšováním sebevědomí a změnou či prohlubováním postojů a hodnot. Práce reflektuje podobu současného českého larpu, který se v posledních deseti letech rychle vyvíjí. Z výsledků analýzy vyplývá, že v současnosti největší potenciál ve více oblastech osobnostního rozvoje má larp dramatický.

Zveřejněno 19. 8. 2013

 

PIŠTĚKOVÁ, Romana. Žít život někoho jiného (Soubor rozhovorů o LARPech) [online]. Brno, 2013 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce PhDr. Jiřina Salaquardová.

Anotace: Bakalářská práce s názvem „Žít život někoho jiného“ se zabývá tématem rolových her, tj. larpů. První část práce se věnuje teorii her a zkoumá jejich funkce a příčiny. Zároveň definuje pojem larp a vymezuje jeho místo v herních kategoriích. Druhá část práce stručně mapuje téma larpů v tištěných i online médiích. Na základě výsledků této části určuje vhodné cílové médium, časopis Týden, a žánr, rozhovor. Obojí charakterizuje. Součástí práce je i popis specifik rozhovoru v cílovém médiu. Tvůrčí část práce obsahuje pět rozhovorů s hráči nebo organizátory larpových her a kritickou reflexi rozhovorů. Cílem práce je prostřednictvím rozhovorů rozšířit mezi českými čtenáři povědomí o fenoménu larp.

Obhajoba proběhla 25. 6. 2013

 

TOMÁŠEK, Zbyněk. Stručná historie a současné podoby LARP z hlediska nových médií. Brno, 2013. 44 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, FF, Ústav hudební vědy.

Anotace: Cílem této práce je stručně představit a rozebrat historii a vývoj LARP (live action role-play) a zaměřit se na jeho transformaci ovlivněnou novými médii. Pro přehlednost se snaží objasnit celkovou herní mechaniku a strukturu, zároveň i samotný smysl role-playingu. Pro účely případové studie v práci použijeme současný vědecko-fantastický LARP pod názvem Střepiny.

Obhajoba proběhla 13. 6. 2013

 

ŠIMEK, Martin. Marketingová studie LARPu [online]. Pardubice, 2013 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní. Vedoucí práce doc. Ing. Miloslav Hub, Ph.D.

Cílem práce je realizovat marketingovou studii, která zhodnotí zájem využívat larp jako formu entertainmentu a jak mají organizátoři a firmy svým potencionálním zákazníkům nabízet své produkty. V práci je realizován průzkum trhu larpu, navržena doporučení marketingové strategie firmy, která by se chtěla zabývat poskytováním produktů potřebných pro larp a organizováním samotných akcí.

Obhajoba proběhla 13. 6. 2013


RAČAK, David. Larp produkt cestovního ruchu. 2013. Bakalářská práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta.

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá LARPem (Live Action Role Playing) jako potencionálním produktem cestovního ruchu. Teoretická část popisuje LARP, základní členění LARPu, prvky LARPu a základní pojmy spojené s tímto tématem. Praktická část je zaměřena na možnosti využití LARPu v praxi a zkušenosti v zahraničí, zejména v severských zemích. Na konci této sekce jsou uvedeny výsledky dotazníkového šetření, které se zabývá vztahem veřejnosti k LARPu.

Obhajoba proběhla 12. 6. 2013

 

SCHORMOVÁ, Lenka. Live action role-playing (LARP) as a teaching tool. Brno, 2013. 81s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, PdF, Katedra anglického jazyka a literatury.

Anotace: Diplomová práce „Larp (Live Action Role-Playing) as a Teaching Tool“ pojednává o různých typech rolových aktivit využitelných pro výuku. Hlavní důraz je kladen na larp jako na prostředek, který umožňuje pomocí netradičních metod zapojit aktivně žáky do výuky a nabízí jim bezpečné prostředí, ve kterém si mohou prožít různé situace a sledovat, jakým způsobem je mohou svými rozhodnutími ovlivnit. Část práce je věnována hernímu designu, který poskytuje učiteli přehled aspektů, které by měl vzít v pota, když larp připravuje. Důraz je kladen na aspekty, které se dotýkají výuky, jako například vytyčení cílů aktivity a jejich zpětné hodnocení a rozbor s žáky. Pozornost je také věnována bezpečnosti při hře, a to jak po fyzické, tak psychické stránce. Praktická část práce je věnována výzkumu, který se zabývá mírou využití rolových her na různých typech škol a v různých předmětech. Poskytuje přehled důvodů, kterými učitelé podporují využití, popřípadě nevyužití, rolových aktivit ve výuce. V závěru výzkum nabízí stručný přehled toho, do jaké míry jsou učitelé seznámeni s larpem, zda jej považují za využitelnou metodu pro výuku a jestli by měli zájem takovéto aktivity do výuky zařadit, kdyby byly běžně dostupné.

Obhajoba proběhla 10. 6. 2013

 

STEJSKAL, Jindřich. Vytvoření kolektivu na táborech využitím zážitkových her [online]. Zlín, 2013 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Mgr. Michal Vavřík, Ph.D.

Anotace: Tato bakalářská práce je nejen zaměřena na seznámení s trávením volného času v historii, ale i v současnosti u dětí a mládeže. Dále na seznámení s pojmy: volný čas, zážitková pedagogika, hra, kolektiv, tábory. Cílem práce je odpověď na otázku, zda zážitková hra dokáže spolupráci a stmelení kolektivu dětí ve věkové kategorii 8 až 15 let. Základním prvkem je reprezentativní skupina dětí ze zápasnického oddílu TAK HELLAS Brno. Výzkumné metody představují případové studie s využitím techniky pozorování.

Zveřejneno 26. 4. 2016

 

STEHLÍK, Stanislav. "Hry na hrdiny" jako podnět pro sociální pedagogiku [online]. Zlín, 2013 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií. Vedoucí práce Mgr. Michal Vavřík, Ph.D.

Anotace: Budování imaginárních fantazijních identit bylo vždy v lidské historii považováno za součást dětství a dospívání. S rozvojem komunikačních technologií v kontextu "společnosti volného času" (Keller J. Úvod do sociologie, Praha: Slon (2005) však tento fenomén dosáhl dříve nebývalé identity a rozšířil se i na starší věkové kategorie. V dnešní době existují formální i neformální sdružení a skupiny reprodukující realitu fantasy příběhů, ať už na online sítích, či fyzicky, kdy se setkávají na jejich bitevních setkáních, tzv. dřevárnách, desítky členů těchto společenstev různého věku, společenského postavení či pohlaví. V dnešní době také tento fenomén stále více proniká do České republiky, kdy se hráčské základny z původních několika členů rozrostly do množství několika desítek stále aktivních členů, a kdy zájem o podobné aktivity stále roste. Cílem mé bakalářské práce je být sondou do tohoto prostředí, pochopit chování, postoje a názory osob z tohoto prostředí, jak vznikají a vyvíjejí se v čase. Hlavní zaměření práce bude na zjištění, jak jsou podobné akce organizovány a kým, zda vůbec a pokud ano, tak jaké formy hierarchie a nerovnosti mezi členy vznikají. Dále jaké hodnoty jsou v takovém prostředí ceněny a naopak jaké prohřešky postihovány. V neposlední řadě také budu chtít zjistit, do jaké míry se tento druh zábavy stává životním stylem a jak ovlivňuje "civilní" život.

Zveřejněno 23. 4. 2013

 

JÍROVÁ, Lucie. Larp - kreativní trávení volného času. 2013. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta.

Anotace: Práce se zabývá poměrně známou volnočasovou aktivitou LARP. Na začátku se práce zabývá volným časem. Poté práce pokračuje vysvětlením, co je to LARP a čím se zabývá. Dále práce definuje pojem kreativita a inspirace, protože tyto pojmy jsou nedílnou součástí zvoleného tématu práce. Na tyto pojmy navazuje pojednání o kostýmu a hraní rolí, které je nedílnou součástí prací zvolené aktivity. Práce pokračuje kapitolou o schopnostech a dovednostech, které se při hraní LARPu rozvíjí a které si hráč osvojuje. Tyto schopnosti a dovednosti se dále využijí nejen při hraní LARPu, ale i v běžném životě. V praktické části práce navrhuje náměty a návody na kreativní využití volného času. Náměty a návody, které jsou v práci zvoleny se týkají LARPu. Výrobky v práci prezentované jsou částí vybavení, které by podle autora na LARPu nemělo chybět.

Práce odevzdána 5. 4. 2013

 

DRDOVÁ, Lucie. Sociální konstrukce identity hráče hry Assassin (případová studie) [online]. Brno, 2012 [cit. 2018-12-02]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.

Anotace: Práce se zabývá způsoby sociální konstrukce identity účastníků ve hře Assassin. Hra Assassin je celosemestrální hrou typu larp z prostředí italské mafie, jejíž hlavní částí je vyhledávání a symbolické vraždění protihráčů zubním kartáčkem. Na základě autorčina více než tříměsíčního pohybu v terénu a s využitím výzkumné strategie případové studie jsou v práci sledovány způsoby, jakými je identita účastníků ve hře sociálně konstruována. Identita je v práci pojímána v souladu s texty Brubakera, Eisenstadta, Goffmana a Collinse jako sociálně konstruovaná, vyjednávaná interakcemi, v průběhu času ustanovovaná a přítomná lidem i bez jejich vědomí. Práce vychází z etnografického přístupu a používá výzkumných technik zúčastněné pozorování se statutem přímého účastníka, rozhovory pomocí návodu, neformální rozhovory a analýza diskuzních fór. V práci identifikuji tři základní roviny konstrukce identity: konstrukci identity jedince, konstrukci identit jednotlivých herních skupin a identity celé herní skupiny. Pomocí identifikace jednotlivých interakčních rituálů ve hře odhaluji způsoby konstrukce identit na těchto rovinách.

Práce odevzdána 9. 1. 2013

 

NOVÁKOVÁ, Zuzana. LARP jako potencionální produkt cestovního ruchu. Olomouc, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá larpem jako potenciálním produktem cestovního ruchu. Teoretická část popisuje a shrnuje poznatky o historii a rozdělení larpů a objasňuje pojmy související s tímto tématem. Práce rovněž přináší pohled na využití larpů v edukačním procesu. V praktické  části jsou vyhodnoceny výsledky, jež byly získány dotazníkovým šetřením, které bylo sestaveno a rozesláno za spolupráce občanského sdružení Court of Moravia, jimž budou výsledky tohoto dotazníku poskytnuty pro jejich potřeby.

Obhajoba proběhla 7. 9. 2012

 

BRYCHTA, Lukáš. Konstitutivní momenty larpů (Live action role-playing games) na základě divadelní teorie a teorie hry [online]. Praha, 2012 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta. Vedoucí práce Jaroslav ETLÍK.

Anotace: Práce se pokouší pojmenovat konstitutivní momenty larpů (live action role-playing games) převážně na základě divadelní teorie a teorie hry. První kapitola se zabývá larpem jako takovým, nastiňuje jeho historické kořeny a uvádí několik příkladů. Druhá kapitola nastiňuje některé problémy obecné estetiky, které pak dále v textu pomohou chápat určité teoretické koncepty. Třetí kapitola pojednává o teorii hry, pokouší se nastínit její specifika a hledá paralelu mezi ní a larpem. Poslední kapitola nastoluje optiku teorie divadelní, dotýká se jak divadla v užším slova smyslu jako uměleckého média, tak i některých otázek obecněji pojímané performativity a nakonec hledá shodné prvky divadla a larpu. Závěr plynoucí ze zjištěných faktů shrnuje konstitutivní momenty larpů.

Obhajoba proběhla 20. 6. 2012

 

STRAKOVÁ, Ľubica. Live Action – Role Playing (LARP): Subkultúra alebo Nový kmeň. 2012. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Vedoucí práce Csaba Szaló.

Anotace: Práca je analýzou spoločenstva a fenoménu larp v postmodernej spoločnosti, jeho prejavov a pôsobenia na život jednotlivcov a tiež na druhej strane pôsobenia jednotlivcov na kultúru spoločnosti. Etnografický popis je zameraný na motívy hráčov, život komunity, spôsob akým sa scéna organizuje a ako umožňuje premostenie medzi súčasným „každodenným“ a fiktívnym svetom. Najskôr sú predstavené subkulturálne a (post) subkulturálne teórie, predovšetkým koncepty vychádzajú z birminghamskej školy (CCCS) a Maffesoliho teórie. V ďalšej časti sa venujeme tematickým kategóriám z ktorých larp vychádza a ktoré ho formujú a ovplyvňujú život scény, obsadeniu scény a postaveniu, ktoré larp zaujíma v súčasnej spoločnosti.

Obhajoba proběhla 12. 6. 2012

 

PODSTATNÝ, Jakub. RPG hry a jejich vliv na nás. Ústí nad Labem, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Jana Evanelisty Purkyne v Ústí nad Labem. Filozofická fakulta

Anotace: Cílem bakalářské práce RPG hry a jejich vliv na nás bylo seznámení široké veřejnosti s problematikou RPG. Práce se zabývá převážně využitím těchto her v oblasti psychologie. Ukazuje i různé aspekty herní komunity, řeší problém závislosti na RPG a představuje danou problematiku z pohledů hráče, rodiče a organizátora. Práce také popisuje přímý případ využití RPG v psychoterapii. Majoritní část pak tvoří vypracovaný dotazník, jež byl zpracován kvantitativní a kvalitativní formou.

Práce odevzdána 2. 5. 2012

 

ČELANSKÝ, Dušan. Hry na hrdiny jako oblast zájmu sociální pedagogiky. Brno, 2012. Bakalářská práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Anotace: Cíl této práce je především explorační, tedy zjistit stav daného jevu ? larpu a deskriptivní chce informovat čtenáře o fenoménu ?her na hrdiny?, má snahu ho s tímto tématem blíže seznámit, objasňuje jev samotný, tzn. hry na hrdiny s důrazem na larp. Přičemž empirická část bakalářské práce je zaměřena na kvalitativní sociologické šetření, zaměřené na to, zda hráči larpu tvoří v pravém smyslu slova subkulturu. Práce se zaměřuje na historii larpu, na propojení larpu a volného času, a na jeho definování jako kulturního fenomenu. Empirickým východiskem je zúčastněné pozorování hráčů larpu, doplněné o rozhovory s hráči. Také je použita metoda analýzy dokumentů.

Práce odevzdána 30. 4. 2012

 

VONDROVÁ, Jana. Využití her typu larp ve skautském programu. Brno, 2012. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, PdF, KPed, Ústav pedagogických věd.

Anotace: Bakalářská práce nazvaná Využití her typu larp ve skautském programu se zabývá možnostmi využití her založených na principech larpu ve skautské činnosti. V teoretické části práce jsou vymezeny klíčové pojmy – hra, larp, skauting a pubescence. Druhá část je věnována metodologii výzkumného šetření. Pro výzkum byl zvolen kvalitativní přístup. Stěžejní je empirická část, ve které jsou představeny výsledky výzkumu.

Obhajoba proběhla 2. 2. 2012

 

APPL, Filip. Internet v životě larpové subkultury: analýza vnější komunikace. Brno, 2011. Diplomová práce. Masarykova univerzita, FSS, Katedra mediálních studií a žurnalistiky.

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá larpovou subkulturou. Práce se zaměřuje především na její vnější komunikaci a na způsoby prezentace volnočasové aktivity larp. Zkoumání komunikace subkultury je zasazeno do kontextů vnitřního fungování subkultury, vztahu subkultura – dominantní kultura a významu internetu pro subkulturu. Cílem práce je popsat, jakým způsobem, s jakým cílem a v jakém kontextu komunikuje larpová subkultura s veřejností. Výzkum je veden jako kvalitativní. Data získaná z hloubkových rozhovorů s aktivními členy larpové subkultury jsou vyhodnocena metodou zakotvené teorie. Analýza ukazuje, že internet je pro členy subkultury stěžejním komunikačním prostředím. Spíše než ve vnější komunikaci hraje internet důležitou roli ve vnitřním životě subkultury. Internet akceleroval vývoj subkultury a přispěl tím k jejímu rychlejšímu otevírání veřejnosti. Výzkum lze označit jako explanatorní. Je totiž jednou z prvních empirických prací o české larpové subkultuře a pravděpodobně první prací, která se zabývá její komunikací.

Obhajoba proběhla 30. 1. 2012

 

PARTIKOVÁ, Veronika. Fenomén přežití v oblasti zážitkové pedagogiky očima účastníka extrémní zážitkové akce. Brno, 2011. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, PdF, Katedra sociální pedagogiky.

Anotace: Bakalářská práce „Fenomén přežití v oblasti zážitkové pedagogiky očima účastníka extrémní zážitkové akce“ se zabývá pojmem přežití coby zážitkovou akcí. Autorka v teoretické části hledá jeho vymezení na základě dostupné literatury a širokého spektra akcí, řadících se pod tento pojem. Práce se dále v teoretické rovině zabývá pojmy zážitek, zážitková pedagogika a hraní rolí. Doplňuje ji téma larpy – hraní rolí naživo, „life-action-role-playing“. V praktické části se díky narativnímu a polostrukturovanému rozhovoru snaží o poskytnutí vhledu do zkušenosti účastníka přežití. Autorka se tímto výzkumem snaží popsat smysl přežití a jeho umístění dovnitř nebo vně oboru zážitkové pedagogiky. Práce také podává obrázek o programu konkrétní akce.

Obhajoba proběhla 19. 5. 2011

 

KUŘÍMSKÝ, Jakub. Implementace LARPu do osnov základních škol. Brno, 2011. 54 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, PdF, Katedra sociální pedagogiky.

Anotace: V úvodu mé bakalářské práce bych rád vysvětlil základní pojmy, se kterými budu dále pracovat. Hlavní téma rolové a dramatické hry, LARP, historie LARPu, LARP ve světě, zážitková hra, a rozdíly v systémovém a situačním pojetí výchovy. V první části bakalářské práce chci navrhnout a implementovat LARP do základních škol. To obnáší systémové vysvětlení, ale i popis tvorby LARPu od samotného návrhu až po realizaci a kontakt se žáky. V Druhé části bakalářské práce chci uvést výsledky kvalitativního výzkumu ohniskové skupiny, se kterou jsem LARP absolvoval. Již několik let se pohybuji v komunitě spojené s LARPem a vytvářím tyto hry "na živo" jak pro mladistvé, tak pro dospělé. Byl bych opravdu rád, kdyby se pojem LARP dostal právě do osnov pedagogické fakulty, nebo alespoň do jeho vědomí. Velkou nevýhodou tohoto tématu je nedostatek teoretických podkladů a učebního materiálu. Valnou většinu studijního materiálu, tedy musím překládat s cizojazyčných textů nebo z neoficiálních článků a zdrojů.

Obhajoba proběhla 1. 6. 2011

 

BALAŠ, Nikola. LARP: Kořistnická subkultura v moderní společnosti. Plzeň, 2011. 181 s. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, FF, Katedra antropologických a historických věd.

Anotace: Práce se zaobírá českou subkulturou hráčů tzv. live action role-playing games (LARP). Práce se zabývá subkulturou z pozic dvou společenskovědních perspektiv - Durkheimovy teorie náboženství a Huizingovy teorie agonálního principu. Rovněž se zabývá zdroji sociálního jednání uvnitř subkultury, které lze nalézt ve fantastické literatuře, a nakonec situovaností subkultury v moderní společnosti.

Obhajoba proběhla 31. 5. 2011

 

ŠLAPANSKÁ, Zdeňka. Psychologické aspekty LARP. Brno, 2010. 103 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, FF, Psychologický ústav.

Anotace: Práce se zaměřuje na základní psychické charakteristiky českých a slovenských hráčů LARPu, jejich práci s postavou a vztahu k ní a možné spojitosti mezi těmito fenomény. V teoretické části je popsán LARP, jeho druhy a jiné aspekty. Dále jsou v této části uvedeny dosavadní výzkumy na toto téma, české a zahraniční. V teoretické části je dále popsán dotazník NEO-FFI a jeho škály. K popisu osobnosti hráče byl použit osobnostní dotazník NEO-FFI. Druhý, obsáhlejší dotazník sestával z otevřených otázek ohledně hraní, postav a motivace. Výsledky dotazníku byly zpracovány kvalitativními a kvantitativními metodami. Ve výzkumné části je popsána analýza těchto dotazníků. Bylo zjištěno, že hráči významně výše skórují ve škále 'Otevřenost vůči zkušenosti' a významně nízko ve škále 'Svědomitosti'. Dále byly popsány možné přínosy i rizika hraní.

Obhajoba proběhla 11. 1. 2011

 

MALINOVÁ, Monika. Hra jako únik od reality. Hradec Králové, 2010. Bakalářská práce. Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta.

Anotace: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na jednotlivce a skupiny lidí, kteří se ve svém úniku od reality vydávají do světů fiktivních, budoucích či dávno minulých. Zde prožívají svůj „druhý život“, jehož prostředí je nastavené literárními předlohami, počítačovými hrami, několika kultovními seriály či filmy a především vlastní fantazií. Snažila jsem se zmapovat široké spektrum těchto aktivit a poukázat na specifika jednotlivých skupin. Metodou řízeného rozhovoru a dotazníku pak zjistit převládající motivy těchto lidí (hráčů) k tomuto netradičnímu způsobu trávení volného času. Ze zjištěných dat vyplývá, že volný čas takto prožívají většinou mladí vzdělaní lidé. U sledované skupiny, ani u žádného jednotlivce nebyl nalezen žádný sociálně patologický projev. Naopak zcela zřetelný byl zájem nejenom o „jejich“ virtuální svět, ale také o „náš“ reálný a jeho lepší budoucnost.

Obhajoba proběhla 27. 8. 2010

 

ŽÁKOVÁ, Michaela. Hra jako prostředek výchovy. Zlín, 2010. 54 s. Bakalářská práce. Univerzita Tomaše Bati ve Zlíně, FHS, Ústav pedagogických věd.

Anotace: Ve své práci, kterou jsem nazvala Hra jako prostředek výchovy, jsem se v teoretické části zaměřila na rozbor hry a hračky jako nedílné součásti výchovy dětí, a to jak v současnosti, tak v historickém kontextu. V praktické části jsem se pak pokusila o nástin možností her Dračí doupě, LARP a Mafie jako prostředků pro vyplnění volného času dětí. Na příkladech těchto her jsem uvedla využití v pedagogické praxi, uvedla jsem taktéž stručný popis těchto her, jejich historii a nástin pravidel. Díky psaní této bakalářské práce jsem mnohem více pronikla do teorie her a uvědomila jsem si, ještě více než doposud, důležitost kvalitního vyplnění volného času dětí a mládeže.

Obhajoba proběhla 18. 6. 2010

 

BOHOVIC, Daniel. Kvazináboženské zkušenosti hráčů her na živo (LARPů) [online]. Pardubice, 2010 [cit. 2018-12-02]. Bakalářská práce. Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická. Vedoucí práce Mgr. Barbora Spalová.

Anotace: Práce se zabývá kvazireligiozními zkušenostmi účastníků participujících v relativně novém fenoménu rolových her na živo zvaných Larpy. Poskytuje stručný úvod do této tématiky, uvádí stručnou historii a přenos Rolových her do Čech., nejdůležitější vyskytující se pojmy, typy her a prostředky, kterých hry používají a které jsou potřeba pro porozumění a zvláště si všímá zobrazování a využívání tematiky náboženství, víry a transcedentna vyskytujících v těchto hrách. Pro větší názornost a vykreslení je část práce věnována tématickým ukázkám a komentářům z jedné takovéto hry a původní video záznamy, která byli během ukázkové hry pořízeny. Práce si klade za cíl zvážit nakolik jsou či mohou být rolové hry Religionistickým tématem, nakolik jsou tam obsažené jevy náboženstvím, fikcí, hrou či jakýmsi pomezním jevem

Obhajoba proběhla 8. 6. 2010

 

VANĚK, Jakub. Analýza a seznámení s oblastí her LARP. Olomouc, 2010. 110 s. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, FTK, Katedra sportů.

Anotace: Účelem práce je představit fenomén her na hrdiny na živo (Live action role playing) odborné veřejnosti v Čechách. Autor si klade za cíl ukázat pedagogickým pracovníkům další možnou formu rozvoje lidské osobnosti ve všech spektrech pedagogického působení. Snaží se shrnout zatím roztříštěné a neucelené informace o LARPu na území České republiky.

V první části práce se autor snaží sumarizovat vztah hry k člověku a její vývoj přes stolní a celotáborové námětové hry ke kategorii LARP jako takové. Dále popisuje jednotlivé druhy aktivit, které současné vnímání zahrnuje pod pojem LARP. Další část se zabývá osobností hráče, jeho motivací, obsahuje vyhodnocení dotazníku, který specifikuje rozvrstvení hráčů podle věku, vzdělání a současného zaměstnání, odkazuje na vyjádření lékařky-psychiatra (v příloze). Dále práce popisuje možnosti rozvoje kreativity a fantazie při přípravě a hraní rolových her na živo. Další část se zabývá zkoumáním možného propojení některých forem LARPu s novým modelem edukace založeným na klíčových kompetencích a průřezových tématech. Je doplněna vyjádřením učitelky ze základní školy, která má s LARPem zkušenost. V závěru se hodnotí, zdali je možné uvažovat o zapojení aktivity jménem LARP do doplňkových vyučovacích procesů, či ne.

Obhajoba proběhla 4. 6. 2010

 

MOUDRÁ, Zora. LARP „Live Action Role Playing“ a jeho přínos pro hráče. Brno, 2010. 99 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, PF, katedra SP.

Anotace: Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala fenomén LARP a jeho přínos pro hráče. Tato práce má za cíl zmapovat LARP a přiblížit ho veřejnosti, aby si každý mohl udělat lepší představu o této volnočasové aktivitě a možnostech jejího využití. Cílem empirické části je zjistit: Jaký může mít LARP přínos pro osobní rozvoj hráče a jestli může mít tato volnočasová aktivita i potencionální přínos pro sociální pedagogiku. K tomuto účelu jsem zvolila metodu ohniskové skupiny, při které interakce mezi účastníky zvyšuje kvalitu získaných dat.

Obhajoba proběhla 17. 5. 2010

 

MACEK, David. LARP - nošení "masky" a její důsledky pro adolescenty. Brno, 2009. 56 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, FSS, Katedra psychologie.

Anotace: Práce se zabývá tzv. LARPy, tedy hrami na živo, jejichž podstatou je hraní rolí. Ve své fiktivní roli se hráč během hry dostává do různých sociálních situací a interakcí, podobně jako v běžném životě. Rozdíl je, že tyto interakce mezi účastníky se dějí pod vlivem "masky" dané imaginární postavy. Podmínky LARPu v tomto ohledu představují relativně bezpečné prostředí pro rolovou experimentaci a důsledku z nich vyplývající. Role se hrají tzv. "nanečisto", hráči nereprezentují sami sebe. Období adolescence a mladé dospělosti (období, z něhož se hráči často rekrutují) je pro člověka významným právě z hlediska osvojování a utváření nových sociálních rolí a dovedností v rámci utváření identity. Bakalářská práce se pokouší blíže popsat důsledky, které na člověka v tomto procesu může hraní rolí na LARPu mít. Se zkušenými hráči v období adolescence a mladé dospělosti byly provedeny polostrukturované rozhovory. Ty byly následně analyzovány pomocí metody zakotvené teorie. Z výsledků analýzy je patrná provázanost různých témat souvisejících s hraním rolí a utvářením identity jedince v širším kontextu, např. působením vrstevníků. Hraní rolí na LARPu ovlivňuje utváření identity přímo - experimentace s vlastnostmi rolí a jejich integrace do osobnosti, podpora sebehodnocení prostřednictvím experimentace, zkoušení sociálních situací nanečisto, ale také nepřímo – sebeprezentace v rámci skupiny hráčů, identifikace se skupinou, navazování přátelských vztahů, možnost autentické sebeexprese při hraní rolí. Uvedené faktory ovlivňují v širším kontextu jak jedincovo sebepoznání, tak celkové sebepojetí. Jsou součástí utvářené identity jedince.

Obhajoba proběhla 27. 5. 2009

 

ZMEŠKALOVÁ, Petra. Pokus o kontextualizaci současného kulturně-společenského fenoménu LARP. Brno, 2008. 53 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, FF, Ústav hudební vědy, Sdružená uměnovědná studia.

Anotace: Práce představuje situaci, kdy se druh herního fenoménu LARP snaží prosadit jako umělecká forma. Ze Skandinávie pocházející Arthausové, stejně jako ostatní LARPové hry, jsou založeny na představování rolí. Proto se nabízí porovnání s divadelním herectvím a zejména improvizovaným divadlem. Jako uzavřená forma bez diváků nabízí jisté podobnosti také s uměleckými happeningy.

Obhajoba proběhla 16. 6. 2008

 

SEMOTAMOVÁ, Jitka. Masky, rituál a mýtus. Brno, 2008. 31 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, PF, Katedra výtvarné výchovy.

Anotace: Tato práce se zabývá otázkou jestli maska slouží jako prostředek k předstírání. Potlačení své osobnosti. A pokud ano, je tedy lží? Nebo skutečný život škodí pověsti masky – škrabošky? Najdeme zde ohled za historií zrodu masek. Jejich smyslu v životě lidí od pravěku po současnost. Jsou zde popsány vztahy mezi maskami a bodypaintingem, spojení masek a tance, a jaký význam masek byl v starověkém divadle a jaký význam mají masky v divadelnictví dnes. Ve spojení s divadlem, se v práci objevuje termín Larp a jeho stručný popis i s ukázkou pohádkového Larpu nazvaného Ledová královna. Závěrem práce je popsáno taneční představení Masky.

Obhajoba proběhla 12. 6. 2008

 

MĚKOTOVÁ, Alena. LARP (Life Action Role Playing) v životě adolescentních dívek. Brno, 2008. 51 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, FSS, katedra psychologie.

Anotace: Tato práce je kvalitativního charakteru. Má za úkol odpovědět na otázku: „Jaké místo zaujímá LARP (Live Action Role Playing) v životě adolescentů?“, stejně jako na vedlejší otázky typu, jestli má LARP nějaké hlubší terapeutické poslaní. V první teoretické části jsou uvedeny a rozebrány potřebné koncepty související s tématem. Jsou to koncepty: adolescence (hlavní téma tohoto životního období) a popis hráčské komunity a subkultury LARP na území České republiky. Zde je přiblížen a vysvětlen tento poměrně nový fenomén a ukázána propojenost tohoto období s hraním larpu. Následuje pak obecný popis larpu, vznik a vývoj tohoto fenoménu a porovnání s ostatními hrami tohoto typu (deskový a počítačový) a krátké srovnání s role play technikami. Na závěr je rozebrán koncept hry v kontextu larpu ze sociálně-psychologického hlediska. Protože práce je kvalitativního charakteru, bylo pro výzkum vybráno 6 respondentek dlouhodobě hrajících larp. Výzkumnou metodou je zakotvená teorie, která má za úkol kódovat a analyzovat provedené rozhovory. Tato analýza ukázala dva jevy. Za prvé, larp působil jako metoda k vybíjení agresivity, jako experimentální prostor s chováním bez následků a jako pomoc při rozvoji sociálních dovednosti. Za druhé, byl larp obecně považován respondentkami za jednu z nejdůležitějších částí jejich života, protože poskytoval dočasný útěk z reality a prostor pro realizaci fantasie a imaginace. Dále respondentky uváděly, že v prostředí ostatních hráčů pociťovaly uspokojení a uvolnění skrze podobné zájmy a sdílenou fantasii.

Obhajoba proběhla 9. 1. 2008

 

ŠEBELOVÁ, Vladěna. V roli hrdiny (Reportáže z her, ve kterých vítězí zbraně). Brno, 2007. 94 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, FSS, katedra MSŽ.

Anotace: Tato bakalářská práce je souborem reportáží z her, ve kterých vítězí zbraně. V textové části se dotýká problematiky her, tak, jak ji pojímá psychologie, zaměřuje se na teorii RPG (her na hrdiny), především LARPů (hraní her v roli naživo). Zabývá se jednotlivými typy her, postihuje problematiku organizací, které bojové hry pořádají. Práce také reflektuje téma her v deníku MF Dnes v roce 2006, zjišťuje, zda periodikum věnuje válečným hrám mediální pozornost. Praktická část práce je souborem šesti reportáží z her na válku; z táborové hry Mnichov, táborové hry Anthropoid 2, dřevěné bitvy, železné bitvy, paintballové a airsoftové bitvy. Po každé reportáži následuje reflexe. Soubor reportáží alespoň částečně pokrývá mezeru, která vzniká v médiích ignorováním fenoménu her naživo.

Obhajoba proběhla 22. 6. 2007

 

ŠNEIDR, Jakub. Reakce osobnosti v prožitkových herních činnostech – role playing.; Holešov, 2005. 42 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita v Brně, FSPS, Katedra kinantropologie.

Anotace: Tato práce je zaměřena na problematiku Her s hraním rolí, především Her s hraním rolí naživo, v souvislosti s jejich vlivem na osobní prožitek hráče. První část vymezuje z různých pohledů obecné pojmy hra a role a zabývá se v rovině teoretické, co jsou Hry s hraním rolí, jaký je jejich význam pro osobnost člověka, a kde se s nimi můžeme setkat. Druhá část je pak věnována metodickému návodu hry s tématikou fantasy, který má dokreslit hloubku a smysl této práce.

Obhajoba proběhla 22. 6. 2006

 

VORLOVÁ, Veronika. Volnočasové aktivity inspirované dílem J. R. R. Tolkiena v kontextu sebepojetí mladých lidí. Brno, 2006. 73 s. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, PF, Katedra sociální pedagogiky.

Anotace: Dílo pana J. R. R. Tolkiena se stalo inspirací pro některé specifické způsoby trávení volného času. Cílem mé bakalářské práce bylo nastínit toto široké spektrum volnočasových aktivit a popsat jejich možné vlivy na sebepojetí mladých lidí. Zároveň jsem chtěla pochopit motivy vedoucí k takovýmto činnostem.

Obhajoba proběhla 15. 5. 2006

 

VESELÝ, Lukáš. Srovnání psychologických aspektů her s hraním rolí virtuálně a naživo. Brno, 2006. 76 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita v Brně, FSS, katedra psychologie.

Výňatek z úvodu: Rozhodl jsem se v rámci svého studia psychologie obě hry (LARP a MMORPG) jakožto psychologické jevy a ucelené systémy prozkoumat, najít jejich podstatu a srovnat, v čem se liší a v čem může spočívat jejich obliba a úspěch. Z prvního zkoumání ovšem vyplynulo, že téma je značně rozsáhlé a zvláště u larpu nemám na co navázat, neboť existující statě, na které jsem narazil, se zabývaly příliš specifickými, často metodickými otázkami, a to bez podkladů vyplývajících z relevantních výzkumů.

Obhajoba proběhla 24. 1. 2006

 

HOLÝ, Jakub. Úvod ke zkoumání Her s hraním rolí. Praha, 2005. 89 s. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, FHS.

Úryvk z úvodu: Hry na hrdiny, lépe Hry s hraním rolí, představují velmi zvláštní druh her, v nichž hráč vytváří a hraje svou postavu, své smyšlené já v imaginárním světě hry. Jsou jedinečné tím, že poskytují příležitost přijmout cizí identitu, kterou si hráč sám stvořil. Pokládám vztah hráče a postavy za nanejvýš zajímavý a jsem přesvědčen, že díky němu jsou Hry s hraním rolí polem, kde se nám odkrývá část psychiky hráče a dějů v ní. Proto považuji zkoumání Her s hraním rolí za přínosné: abychom poznali, co se nám zde ukazuje, abychom se přiblížili poznání toho nejzajímavějšího předmětu – lidské psychiky. Má práce má sloužit jako výchozí bod pro zkoumání a porozumění Hrám s hraním rolí, se zaměřením – byť ne výlučně – na psychologický rozměr hraní. Není mým cílem nabízet odpovědi, ale hledat otázky. Mohl jsem si zvolit jednu otázku, provést výzkum a odpovědět na ni. Takový postup se však hodí pouze na zmapovaném území, pro jasně ohraničený a vymezený předmět. Hry s hraním rolí jsou polem novým, jen málo prozkoumaným, ztrácejícím se v temnotě. Považoval jsem proto za mnohem vhodnější pokusit se alespoň naznačit jeho hranice, ukázat šíři problematiky, která, byť již omezena mým zaměřením na psychologické ohledy hry, je obrovská, místo abych se vrhl do hloubky, na jeden určitý problém, pomíjejíc celek a souvislosti. Proto nenabízím odpovědi, ale otázky – a doufám, že přijdou badatelé, kteří se jich chopí a vrhnou světlo na jednotlivé oblasti. Badatelé, kterým tato práce bude inspirací a užitečným zdrojem.

3
Váš hlas: Žádná Průměr: 3 (3 hlasů)

facebook